3page

본 기 _03 1. 季節 다음한자의음과뜻을쓰시오. 01 ①(음) 소리 ②(거) 가다 ③(발) 피다 ④(한) 춥다 ⑤(절) 마디 ⑥(계) 철 ⑦(수) 거두다 ⑧(서) 덥다 ⑨(형) 모양 ⑩(래) 오다 ⑪(동) 겨울 ⑫(의) 뜻 다음음과뜻에알맞은한자를쓰시오. 02 한자음뜻 ① 春 ( ) ( ) ② 收 ( ) ( ) ③ 音 ( ) ( ) ④ 暑 ( ) ( ) ⑤ 來 ( ) ( ) ⑥ 節 ( ) ( ) ⑦ 一 ( ) ( ) ⑧ 秋 ( ) ( ) 가을 추 하나 일 마디, 절기 절 오다 래 덥다 서 소리 음 거두다 수 봄 춘 한자음뜻 ⑨ 冬 ( ) ( ) ⑩ 季 ( ) ( ) ⑪ 發 ( ) ( ) ⑫ 形 ( ) ( ) ⑬ 義 ( ) ( ) ⑭ 夏 ( ) ( ) ⑮ 寒 ( ) ( ) ⑯ 去 ( ) ( ) 가다 거 춥다 한 여름 하 뜻 의 모양 형 피다 발 철 계 겨울 동 節 形 季來 收冬 暑 義 寒 發 去 音 100점중간한문1-1금성(01~27) 2012.1.26 8:4 PM 페이지03 Mac_02